Thus-Have-I-Heardz

ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า นับแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล ๕ และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิตย์ มวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกเป็นไปถึงหนึ่งแสนปี หาผู้ให้คำตอบไม่ได้ จนกระทั่งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้น บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถามกันว่า ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิมิตรปรากฏแก่ “สันดุสิตเทพบุตร”…

ตอนที่ Thus Have I Heard (พุทธศาสดา):[พากย์ไทย]
1 Thus Have I Heard (พุทธศาสดา):ตอนที่ 1
2 Thus Have I Heard (พุทธศาสดา):ตอนที่ 2
3 Thus Have I Heard (พุทธศาสดา):ตอนที่ 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24