Saimdang,-the-Herstory-M

Detail :Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์) เรื่องราวของ ซอจียุน อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเกาหลี และมีความมุ่งมั่นศึกษาเรื่องราวของชินซาอิมดัง จิตรกรเอกในสมัยราชวงศ์โชซอน ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกุลสตรีแบบอย่างของหญิงสาวชาวเกาหลี วันหนึ่งจียุนได้บังเอิญพบบันทึกซาอิมดัง เธอจึงพยายามไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสายใยความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนในปัจจุบันและยุคประวัติศาสตร์ Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์)

ตอนที่ Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์)
1 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 1
2 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 2
3 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 3
4 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 4
5 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 5
6 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 6
7 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 7
8 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 8
9 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 9
10 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 10
11 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 11
12 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 12
13 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 13
14 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 14
15 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 15
16 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 16
17 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 17
18 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 18
19 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 19
20 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 20
21 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 21
22 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 22
23 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 23
24 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 24
25 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 25
26 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 26
27 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 27
28 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 28
29 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 29
30 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 30
31 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 31
32 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 32
33 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 33
34 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 34
35 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 35
36 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 36
37 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 37
38 Saimdang, Light’s Diary (ซาอิมดัง บันทึกรักตำนานศิลป์):ตอนที่ 38 [ตอนจบ]