Naagin-S2P

เรื่องย่อ:Naagin (นาคิน) เรื่องราวความรักและการแก้แค้นของงูสาวที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นคนได้อย่าง Shivanya ความเคียดแค้นที่มีต่อฆาตรกรทั้ง 5 คนที่สังหารพ่อแม่ของตนผลักดันให้เธอตามล้างแค้นพวกเขา พรหมลิขิตชักพาให้เธอได้มาเจอกับ Rithik ชายหนุ่มจิตใจดี ลูกชายของหนึ่งในฆาตรกรที่เธอตามล่า Shivanya แต่งงานกับเขา เพื่อดำเนินแผนการณ์แก้แค้น แต่แล้วความดีของ Rithik ก็ทำให้เธอตกหลุมรักเขาอย่างไม่ทันตั้งตัว ความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางการแก้แค้นจะทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล

ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 101-200 [พากย์ไทย]
100 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 100
101 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 101
102 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 102
103 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 103
104 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 104
105 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 105
106 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 106
107 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 107
108 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 108
109 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 109
110 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 110
111 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 111
112 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 112
113 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 113
114 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 114
115 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 115
116 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 116
117 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 117
118 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 118
119 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 119
120 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 120
121 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 121
122 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 122
123 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 123
124 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 124
125 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 125
126 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 126
127 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 127
128 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 128
129 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 129
130 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 130
131 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 131
132 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 132
133 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 133
134 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 134
135 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 135
136 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 136
137 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 137
138 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 138
139 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 139
140 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 140
141 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 141
142 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 142
143 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 143
144 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 144
145 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 145
146 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 146
147 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 147
148 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 148
149 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 149
150 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 150
151 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 151
152 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 152
153 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 153
54 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 154
155 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 155
156 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 156
157 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 157
158 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 158
159 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 159
160 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 160
161 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 161
162 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 162
163 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 163
164 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 164
165 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 165
166 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 166
167 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 167 [ตอนจบ]


ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 101-200 [พากย์ไทย]
ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 101-167 [จบ]