Naagin-P

เรื่องย่อ:Naagin (นาคิน) เรื่องราวความรักและการแก้แค้นของงูสาวที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นคนได้อย่าง Shivanya ความเคียดแค้นที่มีต่อฆาตรกรทั้ง 5 คนที่สังหารพ่อแม่ของตนผลักดันให้เธอตามล้างแค้นพวกเขา พรหมลิขิตชักพาให้เธอได้มาเจอกับ Rithik ชายหนุ่มจิตใจดี ลูกชายของหนึ่งในฆาตรกรที่เธอตามล่า Shivanya แต่งงานกับเขา เพื่อดำเนินแผนการณ์แก้แค้น แต่แล้วความดีของ Rithik ก็ทำให้เธอตกหลุมรักเขาอย่างไม่ทันตั้งตัว ความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางการแก้แค้นจะทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล

ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):[พากย์ไทย]
1 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 30
31 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 31
32 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 32
33 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 33
34 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 34
35 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 35
36 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 36
37 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 37
38 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 38
39 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 39
40 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 40
41 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 41
42 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 42
43 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 43
44 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 44
45 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 45
46 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 46
47 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 47
48 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 48
49 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 49
50 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 50
51 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 51
52 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 52
53 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 53
54 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 54
55 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 55
56 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 56
57 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 57
58 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 58
59 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 59
60 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 60
61 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 61
62 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 62
63 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 63
64 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 64
65 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 65
66 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 66
67 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 67
68 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 68
69 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 69
70 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 70
71 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 71
72 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 72
73 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 73
74 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 74
75 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 75
76 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 76
77 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 77
78 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 78
79 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 79
80 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 80
81 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 81
82 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 82
83 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 83
84 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 84
85 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 85
86 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 86
87 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 87
88 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 88
89 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 89
90 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 90
91 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 91
92 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 92
93 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 93
94 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 94
95 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 95
96 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 96
97 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 97
98 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 98
99 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 99
100 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 100
101 ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 101


ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 101-200 [พากย์ไทย]
ซีรี่ย์อินเดีย Naagin (นาคิน):ตอนที่ 101-167 [จบ]