Moment-in-Peking-P

เรื่องย่อ:ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking) เนื้อหาของเรื่องกล่าวถึงเรื่องราวของสามตระกูลในปักกิ่ง โดยมีสกุลเหยาเป็นตัวแทนความมั่งคั่งร่ำรวย สกุลเจิงเป็นตัวแทนความก้าวหน้าทันสมัยและสกุลหนิวเป็นตัวแทนความคิดโบราณคร่ำครึ

ห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง คนของทั้งสามตระกูลต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านจากระบอบศักดินาเป็นระบอบเสรีนิยม แต่ละคนอาจถูกกาลเวลากลืนกินหรือไม่กาลเวลาก็หล่อหลอมคนจนบังเกิดความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงมากมายที่ยากกลับคืนดังเดิม ถึงตระหนักได้ว่าเกือบสี่สิบปีเป็นเพียงความฝันที่งดงาม เป็นเพียงหมอกควันที่พ้นผ่าน ความจริงที่ติดตรึงใจคนมีเพียงความรักของคนที่มีต่อกัน

ญาติพี่น้องกับความรัก ครอบครัวและประเทศชาติเป็นเป้าหมายหลักของเรื่องที่ต้องการสะท้อนออกมา ร้อยเรียงเป็นบทกลอนประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม ตลอดจนชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลาน คนเราจะเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไร รู้จักรักชังอย่างไร ดึงดันและการให้อภัย ขมขื่นและความสุข การใช้ชีวิตและกระบวนความคิดจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะคำกล่าวที่ว่า คนดำเนินชีวิต ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้า แต่ละคนจะปรับตัวอย่างไร เพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ เชื่อว่าเนื้อหาของเรื่องจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง…

ตอนที่ ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking)[พากย์ไทย]
1 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์จีน ตำนานรัก 3 ตระกูล (Moment in Peking):ตอนที่ 29 [ตอนจบ]