Dream-of-the-EmperorZ

Dream of the Emperor (ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน) เป็นละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์สมัยคาบสมุทรเกาหลีแบ่งออกเป็น 3 อาณาจักร คือ โคกูรยอ แพคเจ และชิลลา ตัวเอกของเรื่องคือ คิมชุนชู ซึ่งต่อมาจะได้ขึ้นสถาปนาเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าแทจงมูยอล แห่งอาณาจักรชิลลา Dream of the Emperor (ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน) พระองค์ทรงมีความสำคัญในหน้าประวัติศาตร์เกาหลีเพราะทรงเป็นผู้ที่รวมรวบสามอาณาจักรเข้าเป็นหนึ่งได้สำเร็จ ด้วยความช่วยเหลือของแม่ทัพคนสำคัญในสมัยนั้นอย่างคิมยูชิน Dream of the Emperor (ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน)

ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor)

ตอนที่ ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor)[พากย์ไทย]
1 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 1
2 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 2
3 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 3
4 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 4
5 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 5
6 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 6
7 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 7
8 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 8
9 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 9
10 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 10
11 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 11
12 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 12
13 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 13
14 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 14
15 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 15
16 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 16
17 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 17
18 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 18
19 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 19
20 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 20
21 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 21
22 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 22
23 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 23
24 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 24
25 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 25
26 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 26
27 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 27
28 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 28
29 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 29
30 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 30
31 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 31
32 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 32
33 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 33
34 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 34
35 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 35
36 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 36
37 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 37
38 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 38
39 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 39
40 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 40
41 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 41
42 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 42
43 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 43
44 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 44
45 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 45
46 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 46
47 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 47
48 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 48
49 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 49
50 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 50
51 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 51
52 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 52
53 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 53
54 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 54
55 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 55
56 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 56
57 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 57
58 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 58
59 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 59
60 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 60
61 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 61
62 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 62
63 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 63
64 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 64
65 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 65
66 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 66
67 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 67
68 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 68
69 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 69
70 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 70
71 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 71
72 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 72
73 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 73
74 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 74
75 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 75
76 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 76
77 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 77
78 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 78
79 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 79
80 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 80
81 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 81
82 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 82
83 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 83
84 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 84
85 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 85
86 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 86
87 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 87
88 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 88
89 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 89
90 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 90
91 ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (Dream of the Emperor): ตอนที่ 91 ตอนจบ