Chinese-Hero-Zhao-Zi-Long-I

Detail :จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม (Chinese Hero Zhao Zi Long) ปลายยุคตงฮั่น บ้านเมืองระส่ำระสาย ตั๋งโต๊ะโจรแผ่นดินฉวยโอกาสตั้งตนเป็นใหญ่ครอบงำราชสำนัก สร้างความวุ่นวายไปทั่ว….. ก่อนที่ ฮั่นเส้าตี้ หลิวเปี้ยน ถูกตั๋งโต๊ะปลงพระชนม์ ทรงประทานกระบี่วิเศษสองเล่มที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้จ้าวอันและหลี่ฉวนสององครักษ์ โดยตรัสว่ากระบี่วิเศษสองเล่มที่ปกปักรักษาบ้านเมืองนี้ กระบี่เล่มหนึ่งมีชื่อว่า กระบี่อิงฟ้า เป็นกระบี่ที่เล่าปังใช้ฆ่างูสร้างชาติบ้านเมือง โค่นฉินทำลายล้างฉู่ สถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นมา ส่วนกระบี่อีกเล่มนั้น มีชื่อว่า กระบี่ชิงกัง เป็นกระบี่ที่กวางอู่ตี้หลิวซิ่วใช้ในศึกสงคราม ปกปักรักษาบ้านเมือง หลิวเปี้ยนปรารถนาให้จ้าวอันและหลี่ฉวนเก็บรักษากระบี่วิเศษทั้งสองเล่มนี้เอาไว้ให้ดี ขอเพียงกระบี่ทั้งสองเล่มยังคงดำรงอยู่ ราชวงศ์ฮั่นจะไม่มีวันสิ้นชาติอย่างแน่นอน และเชื่อว่าสักวันหนึ่ง กระบี่วิเศษทั้งสองเล่มที่ปกปักรักษาบ้านเมืองจะตกอยู่ในมือขุนศึกที่มีคุณธรรมและมีความสามารถโดยใช้มันเพื่อกอบกู้และค้ำจุนราชวงศ์ฮั่นต่อไป…… จ้าวอันและหลี่ฉวนพร้อมด้วยกระบี่วิเศษทั้งสองเล่มหลบหนีไปยังบ้านเกิดฉางซัน….. จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม (Chinese Hero Zhao Zi Long)

ตอนที่ Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม)(มี54ตอนจบ)
1 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 1
2 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 2
3 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 3
4 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 4
5 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 5
6 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 6
7 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 7
8 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 8
9 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 9
10 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 10
11 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 11
12 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 12
13 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 13
14 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 14
15 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 15
16 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 16
17 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 17
18 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 18
19 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 19
20 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 20
21 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 21
22 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 22
23 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 23
24 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 24
25 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 25
26 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 26
27 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 27
28 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 28
29 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 29
30 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 30
31 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 31
32 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 32
33 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 33
34 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 34
35 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 35
36 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 36
37 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 37
38 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 38
39 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 39
40 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 40
41 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 41
42 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 42
43 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 43
44 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 44
45 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 45
46 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 46
47 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 47
48 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 48
49 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 49
50 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 50
51 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 51
52 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 52
53 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 53
54 Chinese Hero Zhao Zi Long (จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม):ตอนที่ 54 [ตอนจบ]