11.22-63z

เรื่องราวซีรี่แนวใหม่ของครูผู้สอนประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสามารถพิเศษเข้า ไปใน Rabbit Hole เพื่อกลับไปแก้ไขประวัติศาสตร์ได้ ซึ่งเขาสนใจจะกลับไปสืบ และแก้ไข เรื่องราวของการ ลอบสังหาร JFK